Odsetki w prawie polskim: rodzaje, wysokość i zasady naliczania

Odsetki stanowią formę odszkodowania należną wierzycielowi w przypadku nie spełnienia przez dłużnika zobowiązania w terminie (odsetki ustawowe za opóźnienie), bądź też stanowią formę wynagrodzenia za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych (odsetki ustawowe). W momencie powstania odsetek uzyskują one byt samoistny i mogą być dochodzone niezależnie od dochodzenia świadczenia głównego.
 
Na gruncie prawa polskiego możemy wyróżnić następujące rodzaje odsetek:
– odsetki ustawowe (kapitałowe),
– odsetki ustawowe za opóźnienie,
– odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 
Odsetki ustawowe (kapitałowe)
Odsetki kapitałowe należą się w wysokości ustawowej w przypadku gdy strony w umowie nie zastrzegły innej wysokości. Nie ma tutaj znaczenia opóźnienie się dłużnika w spełnieniu świadczenia, prawo ich naliczania wynika z korzystania przez dłużnika z cudzego kapitału. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 8 % w stosunku rocznym.
Strony w umowie mogą jednak zastrzec inną wysokość odsetek ustawowych, ale swoboda stron w tym zakresie jest ograniczana ustawowo poprzez wskazanie maksymalnej wysokości odsetek, jakie można zastrzec w umowie. Odsetki maksymalne nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych.
 
Odsetki ustawowe za opóźnienie
Odsetki za opóźnienie przybierają formę odszkodowania za nieterminową zapłatę należności przez dłużnika i naliczane są za każdy dzień opóźnienia. Zgodnie z tym przepisem, wierzyciel może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie nawet w przypadku, gdy nie poniósł żadnej szkody w wyniku wystąpienia opóźnienia, a samo opóźnienie dłużnika było spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 10% w stosunku rocznym.
Wymagalność roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie następuje już w dniu opóźnienia i należą się w wysokości ustawowej, chyba że strony zastrzegły w umowie inną stopę odsetek za opóźnienie.
 
Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
Powyższe odsetki zostały uregulowane w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ten rodzaj odsetek jest stosowany tylko i wyłącznie do wierzytelności wynikających z umowy której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają umowę w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Są to odsetki wyższe niż odsetki ustawowe za opóźnienie, a wybór rodzaju dochodzonych odsetek zależy wyłącznie od wierzyciela, nie ma on obowiązku stosowania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych z urzędu. Od dnia 1 lipca 2022 r. wysokość tych odsetek wynosi 14% w stosunku rocznych (gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym), 16% w stosunku rocznym wobec pozostałych dłużników.
Dodatkowym uprawnieniem wierzyciela nadanym niniejszą ustawą jest możliwość naliczania zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40, 70 lub 100 euro ( w zależności od wartości dochodzonej kwoty) na koszty odzyskania należności w razie opóźnienia w zapłacie.

Jeśli potrzebujecie Państwo porady dotyczącej sprawy w tym lub w innym zakresie, to serdecznie zapraszamy do KONTAKTU.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej optymalną ścieżkę postępowania.

Polecane tematy

Telefon

Ewa Kanas
880 007 023

Joanna Trojanowska-Szewczyk
668 417 179

Adres

Rzeszów
Plac Wolności 13/2
35-073 Rzeszów

Krosno
Plac Konstytucji 3 Maja 1
38-400 Krosno

We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://kanastrojanowska.pl.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings