Kary umowne – jak skutecznie je zastrzec w umowie?

Kary umowne to zapisy w umowie, które pozwolą na obciążenie strony, która nie wywiązuje się z umowy bądź robi to w sposób nienależyty, koniecznością zapłaty określonej sumy pieniężnej. Stanowią zatem sposób na zmobilizowanie danej strony umowy do prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązania. Co istotne, zapłata kary umownej, co do zasady, nie zwalnia przy tym takiej strony z konieczności wykonania zobowiązania. Jakie wymagania należy spełnić, by prawidłowo zastrzec karę umowną? Aby prawidłowo zastrzec karę umowną należy w sposób jasny określić zobowiązanie, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej oraz wskazać kwotę, jakiej zapłata będzie konieczna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Kara umowna powinna zostać zastrzeżona w określonej sumie, tj. w pieniądzu, w taki sposób, aby jej finalne wyliczenie było możliwe. Górna granica kary umownej Kwota zastrzeżonej kary umownej nie powinna być rażąco wygórowana. Nie może ona prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia jednej ze stron umowy – musi być adekwatna do charakteru danej umowy. Nie istnieją przepisy ustanawiające górną granicę kary umownej, należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku nadmiernie wygórowanej kary, strona obciążona karą, będzie mogła żądać jej zmniejszenia. Kara umowna tylko za zobowiązania niepieniężne

Co istotne, kary umowne mogą być zastrzeżone jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Tym samym kara umowna zastrzeżona np. za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia jest niedopuszczalna – nieważna. Odszkodowania za zwłokę w zapłacie określonej sumy pieniężnej można dochodzić w formie odsetek za opóźnienie. Co w sytuacji, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda jest wyższa niż zastrzeżona kara umowna? W praktyce szkoda spowodowana przez jedną ze stron może przewyższyć kwotę zastrzeżonej kary umownej. Co do zasady, dochodzenie odszkodowania za szkodę w wyższej w wysokości niż kara umowna jest niedopuszczalne. Dlatego też, tak ważnym jest, aby w umowie zawrzeć klauzulę, zgodnie z którą strony umowy dopuszczą taką możliwość. Podsumowując, kara umowna jest jedną z najlepszych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, pozwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności strony, która nie wykonuje umowy bądź robi to w sposób nienależyty. Aby jednak postanowienia dotyczące kary umownej okazały się ważne i skuteczne, istotnym jest ich prawidłowe sformułowanie tj. właściwe określenie sposobu wyliczenia wysokości kary umownej i zobowiązania, za którego niewypełnienie będzie przewidziana kara umowna.


Jeśli potrzebujecie Państwo porady dotyczącej sprawy w tym lub w innym zakresie, to serdecznie zapraszamy do KONTAKTU.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej optymalną ścieżkę postępowania.

Polecane tematy

Telefon

Ewa Kanas
880 007 023

Joanna Trojanowska-Szewczyk
668 417 179

Adres

Rzeszów
Plac Wolności 13/2
35-073 Rzeszów

Krosno
Plac Konstytucji 3 Maja 1
38-400 Krosno

We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://kanastrojanowska.pl.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings